Főoldalra
Logo
AD2008 - karácsony
A szám elektronikus kiadása
Temerini Harangszó karácsonyi számának fedőlapja

Kegyelemteli boldog karácsonyt!

1. Jézus születése - az Élet születése (Szabó Ferenc SJ)
2. Az ige testté lett... (Zsúnyi Tibor)
3. A Falakon kívüli Szent Pál-bazilika története (Wikipedia/MK)
4. Karácsonyi üzenetek (MK)
5. Ima az üldözöttekért (Magyar Kurír)
6. Bácstóvárosi búcsún (VMG n)
7. 2009 a Csillagászat Éve (Magyar Kurír)
8. Isten áldd meg a tisztes ipart! (Ökrész Károly)
9. A Józan Ész halálára
10. A budiszavai templom 100 éves jubileuma (VMG n)
11. Cecília, az egyházi zene védőszentje (VMG n)
12. Teadélután a nyolcadikosokkal (VMG n)
13. Tóth Árpád szentmiséssel
14. Zarándoklat Bácsba Szent Pál évében (VMG n)
15. In memoriam p. Tadej Stjepan Vojnović
16. In memoriam Varga Somogyi Imre
17. Megemlékezés
18. Előretekintés
19. Közösségi élet

Jézus születése - az Élet születése Tartalomjegyzékre

Napjainkban, amikor egyre terjed a halál kultúrája, nehéz felkeltenünk szívünkben a karácsonyi örömet; csakis hittel tudunk felemelkedni az ünnep alatt a napi nyomorúságok: a megölt magzatok, a gyilkos erőszak áldozatai, az emberi igazságtalanságból és a természeti katasztrófákból eredő, globalizált világunkat elárasztó szenvedés lesújtó örvényéből. Mégis, a megtestesült Ige, aki belépett az emberi történelembe, magára vette emberségünket, és mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve, Jézus, aki szegénységben született, szenvedett és bűneinket magára véve meghalt értünk a kereszten, reménységünk lángjának élesztője.

Hiszen a jászolban fekvő Kisded azt hirdeti, hogy Isten örök szeretettel szeretett bennünket, és Jézus Krisztusban gyermekeivé fogad minket. Szent János prológusában olvassuk: „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága... A világba jött..., de övéi nem fogadták be... Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek azoknak, akik hisznek az ő nevében.

Az ember akkor örül, ha új élet születik, ha az élet kibontakozik. Karácsony az Élet születésének ünnepe, ahogy az egyik egyházatya írja: mert Jézus maga az Élet: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” - mondotta. És ezt is hallhatták tőle azok, akik először hallották az örömhírt: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségesen legyen.”

Jézus nevében hiszünk, mert nincs másban üdvösség, ő az egyetlen üdvözítő. Jöhetnek új vallásalapítók, guruk, próféták - nekünk Jézus az Üdvözítő. Az üdvösség adva van, mióta Jézus megszületett, meghalt és feltámadt, de azt hittel be kell fogadnunk. Angelus Silesius egyik mondása hirdeti: „Jézus ezerszer megszülethetne Betlehemben, ha lelkedben meg nem születik, még nem vagy megváltva.” A középkori egyházdoktorok Jézus hármas eljöveteléről beszéltek: először eljött Betlehemben, aztán majd eljön a világ végén dicsőségben ítélni élőket és holtakat. De most is jön, mindig a jelenben, itt és most: várja, hogy kitárjuk neki lelkünket, és bennünk is megszülethessen. Ez a misztikus születés minden kegyelemben élő keresztény számára adottság és ajándék, a legszebb karácsonyi ajándék a kisded Jézustól. Ő, az Isten Fia megadja a hívőknek a hatalmat, hogy az Atya fogadott gyermekei legyenek, és már most a megkezdett örök életet éljék. Mert a Szentlélek által kiárad szívünkbe a szeretet, megkapjuk a fiúság Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Édesapa! Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk, ahogy Szent Pál tanítja, és ezért az örök élet várományosai is. Jézus Krisztus által, a hit segítségével utunk nyílt a kegyelemhez, és dicsekszünk Isten gyermeki dicsőégének reménységével.

Kérjük az isteni Kisdedet, hogy növelje hitünket és szítsa fel szívünkben a reményt!

Szabó Ferenc SJ


Az ige testté lett
Tartalomjegyzékre

Zsúnyi TiborÉvről-évre elérkezik az ünnep, melyet a szeretet, a békesség hat át, ha mi emberek hajlandóak vagyunk befogadni szívünkbe, családunkba a Megváltót, aki „szolgai alakot öltve” (Fil 2,7) közénk jön.

A közösséghez tartozó keresztény bizonyára sokkal jobban képes hinni abban, hogy Isten szeretete oly nagy az ember iránt, hogy Önmaga, a Teremtő megy segíteni teremtettjének, mint az, aki nem tudja mi is a karácsony ünnepének a lényege. A századok folyamán az ember kereste, miként tudjon hálát adni azért, hogy Isten teljes valóságában megjelent, a testet nem vetette meg, példát mutatott a Fiúban, aki üdvösséget szerzett az emberiségnek. Ezt a hálát fejezi ki a liturgiában jelenlétével a közösségben, a mindennapi tevékenységével, embertársi kapcsolataival. Nem csak ilyenkor a szeretet ünnepén, hanem élete minden napjával az ember, ha erkölcsösen él, hálát ad a Mindenhatónak, de nem önerőből, hanem a kapott talentumok gyarapításával hálálja meg a kegyelem gazdag kiáradását. Isten abban mutatta ki, hogy igenis szereti az eltévelyedett embert, hogy nem hagyta magára, és nem pusztította el, hanem felkínálta az üdvösség felfoghatatlan ajándékát és elérhetővé tette számára az országot, amelyet előkészített. Van okunk az örömre, ha a karácsonyt ünnepelni szeretnénk, de nagyon fontos, hogy milyen lelkülettel állunk az ünnepen az Úr elé hálát adni és térdre ereszkedve imádkozni a Kisded előtt. Ha az adventi időszakot céljának megfelelően használjuk fel, akkor van értelme az ünneplésnek.

Néhány éve egy televíziós műsorban az ismert politikust arról kérdeztek, hogy családjával hogyan ünnepel karácsonykor. Megdöbbentett a válasz, amelyben kijelentette, hogy szenteste együtt van a család, a gyerekek kibontják az ajándékokat, és hát ennyi. Sajnos, hogy így van, de ez a válasz nagyon jól tükrözi, azt a „fejlett” társadalmat, amely minket is kezd megfertőzni.

Gyökössy Endre egyik könyvében olvastam azt a példázatot, amelyben a házaspár arról beszélget, hogy ha nem volna karácsony, akkor ki kellene találni. A fiatalasszonynak az ünnep táján eszébe jut gyermekkori emléke, amikor kis barátnője elvitte egy katolikus templomba, ahol megnézte a „Betlehemet”, amelyet azután sohasem tudott elfelejteni. Tudta, hogy a jászolban ott a Gyermek, akkor is, amikor a csodálatos látványt a „kiskirályok” megpróbálták eltakarni és fontosabbnak látszódni.

Ezekkel, a gondolatokkal kívánok minden olvasónak Istentől áldott békés karácsonyt, és sikerekben gazdag boldog újévet!

Zsúnyi Tibor, másodéves teológus


A Falakon kívüli Szent Pál-bazilika
Tartalomjegyzékre

– A Szent Pál emlékévnek kettős célja van, ahogy a Szentatya kiemelte: jobban megismerni és megismertetni Szent Pál alakját és mérhetetlenül gazdag tanítását, valamint imádkozni és dolgozni az ökumenéért, vagyis az egységért. Az eseménynek már eddig is óriási visszhangja van, reméljük, hogy a Szent Pál-év (2008. június 29-étől 2009.június 29-éig – a szerk. megj.) különösen is az egész keresztény világ javát szolgálja majd – mondta Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros, a bazilika főpapja a Vatikáni Rádió munkatársának nyilatkozott az esemény kapcsán.

Az emlékév alkalom arra is, hogy megismerkedjünk Róma második legnagyobb bazilikájával.

BazilikaA San Paolo fuori le mura bazilika, magyarul a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika Róma négy nagy bazilikája közül a második. A hagyomány szerint azon a helyen áll, ahol Pál apostolt eltemették. Ez a hely Pál halálakor az Ostia felé vezető úton, a városfalakon kívül esett, innen származik a bazilika elnevezése. Az 1929-es lateráni egyezménnyel és az azt követő, a Szentszék és Olaszország között létrejött megállapodásokkal a Falakon kívüli Szent Pál Bazilikához tartozó területek és épületek a Szentszék tulajdonát képezik, és sajátos jogi státuszt élveznek, a nemzetközi jog normáinak megfelelően. A Falakon kívüli Szent Pál Bazilika egész extraterritoriális (területen kívüli birtok) területe fölött a Pápa joghatalmat gyakorol. A bazilika mellett 13 évszázada létezik a hasonló nevű, nagy múltú Bencés Apátság, aminek következtében a bazilika egyben az apátsági templom szerepét is betölti.

Pál apostol kivégzése után a követői egy emlékhelyet emeltek a sírja fölé, amelyet cella memoriae-nak neveztek. I. (Nagy) Constantinus római császár itt építtetett egy bazilikát 324-ben, a Lateráni bazilika után néhány évvel, a Népek Apostola tiszteletére. A legrégebbi bizonyság az Ostiába vezető úton található Szent Pál sírjáról a Cezáreai Eusebius Egyháztörténetében olvasható. Eusebius egy 199 és 217 között írt szöveget idéz: „Meg tudom neked mutatni az apostolok mártírhalálának helyét. Ha elmész a Vatikánba és az Ostiába vezető útra, megtalálod az Egyház alapítóinak sírjait.” Bár ellentmondóak Szent Pál római mártírhalálának pontos körülményeire vonatkozó ismereteink, kétségtelen, hogy Néró császár üldözéseihez kapcsolódik vértanúsága. 386-ban I. Theodosius sokkal nagyobb és szebb bazilikát készült emeltetni, de a munka csak I. Leó pápa idején készült el.

Bazilika főhajója1823. július 15-ről 16-ra virradó éjjel tűz ütött kis és néhány óra alatt a templom leégett. 1832-ben XII. Leó elkezdte az újjáépíttetést. A munkálatok folyamán előkerült régészeti bizonyítékok, azt tanúsítják, hogy a jelenleginél sokkal kisebb Nagy Konstantin által építtetett bazilika kelet felé tájolt volt, amit 386-ban a bazilikát kibővítő Valentianius, Nagy Theosodius és Arcadius császárok megváltoztattak. A bazilika jelenlegi formáját végül Honorius császár alatt nyerte el. A bazilika környéke, megépülése előtt a Kr. e. I. századtól a Kr. u. IV. századig városon kívüli mező volt, melyet temetkezési helyként használtak.

A hagyomány szerint Pál apostol testét tanítványa, Timóteus és egy Lucina nevű római nemes asszony temette el, akinek a tulajdonába tartozott az a földdarab. A 20. századi kutatások folyamán megtalált legfontosabb lelet, az oltár alatt, Pál apostol sírján elhelyezett márványlap, melynek felirata: Paulo Apostolo Mart(yri), vagyis a mártír Pál apostolnak.

Mivel ez volt az egyedüli római templom, amely megőrizte másfél évezredes jellegét, világméretű segítőkészség mutatkozott az újraépítésnél. Az egyiptomi alkirály alabástrom oszlopokat küldött, az orosz cár a szentélyhez való malachitot és lapis lazulitot (féldrágakő). A homlokzat munkálatait az olasz kormány vállalta és nemzeti műemlékké nyilvánította a templomot. A jelenlegi templom hűségesen követi az eredeti tervet és méretet.

A bazilika hossza 131,66 méter, szélessége 65 méter, magassága 29,70 méter.

Wikipedia/MK


Karácsonyi üzenetek
Tartalomjegyzékre

Nyolcadik éve, hogy az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, valamint a Palesztin és Izraeli Ökumenikus Fórum kezdeményezése, az „Ima Betlehem békéjéért” megvalósulhat. A program advent első vasárnapján vette kezdetét a „Pax Christi International” katolikus békemozgalom támogatásával.

„Betlehem népe örömmel fogadja majd a más országokban élő hívek hozzájuk küldött imáit, amelyek egyben bátorító üzenetként is szolgálnak karácsony ünnepének alkalmával. E békeüzenetek ugyanis segíthetik feloldani azt a mára kialakult elszigetelt helyzetet, amelyben a betlehemi polgárok élnek” – olvasható az Egyházak Ökumenikus Tanácsának közleményében.

A világ minden részéről érkező imák, fohászok kinyomtatva, személyes üzenetként jutnak el Betlehembe. A kezdeményezésben bárki részt vehet, aki elküldi gondolatát, imáját az aei@p-ol.com e-mail címre december 25-éig (a nyugati keresztények) illetve január 7-éig (a Keleti Egyházak) karácsony ünnepéig. Az üzenetek olvashatók lesznek a www.aeicenter.org és a www.paxchristi.net internetes oldalakon is.

MK


Ima az üldözöttekért Tartalomjegyzékre

Egyre több keresztények elleni támadásról értesülhetünk az utóbbi időben. Az üldözött keresztények sorsa iránt senki nem lehet közömbös. A magyar hívők imájára is szükség van. Az alábbiakban Spányi Antal püspök által írt imádságot közöljük.

Istenünk, értünk szenvedő Szent Fiad így tanított minket: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok”. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik Indiában, vagy bárhol a világban Nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek, hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos békében élhessenek.

Istenünk, Te azt is tudod mennyi megpróbáltatás éri nemzetünket: erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt. Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény gyökereinkhez. Add, hogy békében és felebaráti szeretetben élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Magyar Kurír


Bácstóvárosi búcsún Tartalomjegyzékre

Bácstóvárosi zarándoklatA bácstóvárosi (Tovariševo) hívek lelki gondozást végző Stefković Josip atya meghívott bennünket a Szent Károly-napi búcsúra. Akkora érkeztünk, amikor a templomban már az ünnepi szentmisére készültek. A zarándokok megilletődve látták az ottani kicsiny hívő közösséget, a meglehetősen rossz állapotban levő templomot. A csekély számú, mintegy száz hívő, anyagilag képtelen karban tartani a templomot. A temeriniek együttérzésük jeléül a pénztárcájukba nyúlva adakoztak.


2009 a Csillagászat Éve
Tartalomjegyzékre

Jövőre lesz a 400 éves centenáriuma, hogy Galileo Galilei összeállított egy gyűjtő- és szórólencséből álló teleszkópot, s az eszközt az égboltra irányította. Az emberiség mérföldkövének tekinthető felfedezés tiszteletére az ENSZ a 2009. évet a Csillagászat Nemzetközi Évévé (International Year of Astronomy, IYA) nyilvánította.

LogoA Nemzetközi Év ráirányítja a figyelmet a csillagászat jelentőségére, a tudomány társadalmi és kulturális életben betöltött szerepére, s elősegíti a mindennapi életünkre közvetlen hatást gyakorló természettudományos felfedezések és találmányok megsokszorozódását. A csillagászat kommunikátorainak és oktatóinak egészen különleges hálózata, eddig mintegy száz nemzet és 14 szervezet döntött úgy, hogy csatlakozik a Csillagászat Nemzetközi Éve programjaihoz.

2009 a csillagászat éve újabb lehetőség a tudomány és a hit párbeszédére. Annak kapcsán, hogy az ENSZ 2009-et a csillagászat nemzetközi évének nyilvánította, a Vatikáni Rádió megkérte a padovai egyetem asztrofizikus tanárát, Piero Benvenutit, hogy mondja el véleményét.

– Ez jó alkalom, hogy áttekintsük az elmúlt négyszáz év csillagászati fejlődését, amely az utóbbi évtizedekben hihetetlenül felgyorsult –mondta a professzor. – Kár lenne, ha megállnánk az eredmények bemutatásánál, és nem mélyítenénk el azok értelmét. A csillagászat a legősibb tudomány, gyökerei minden emberben ott vannak. Ennek a területnek nem véletlenül van megszámlálhatatlanul sok követője, akár hobbi szintjén is: az embereket vonzza a csillagos ég, a minket körülvevő kozmosz titka.

– Fontos, hogy a tudomány elismerje saját határait – magyarázta a rádiónak a padovai asztrofizikus. A tudományos kutatás ugyanis Galilei korától kezdve nem kívánja elmélyíteni a létezés, a dolgok lényegének kérdését, hanem a mérésre a jelenségek megfigyelésére és racionális értelmezésére korlátozódott. Többek között ez nagy sikerének titka – tette hozzá a tudós. – El kell tehát fogadni, hogy vannak más megismerési formák is, amelyek együttműködhetnek a tudományos kutatással. A teológiának és az egzegetikának pedig – amelyek maguk is tudományágak – fel kell használniuk a tudományos eredményeket. A Biblia egyes részeinek értelmezését újra meg kell vizsgálni, és megérteni, hogy egyes szentírási részeik miért íródtak éppen úgy. Erre int a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciója is – hangzott el a Vatikáni Rádióban.

Az IYA2009 rendezvényei elősegítik, hogy emberek milliói nyerjenek betekintést az égbolt titkaiba, hogy személyes élményeiken keresztül gondolják újra helyüket az Univerzumban. A csillagvizsgálók látogatói úgy elégíthetik ki természetes kíváncsiságukat, hogy közben maguk is felfedezőkké válnak. A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 rendezvény az eddigi legnagyobb szabású összefogás amatőr és csillagászok között a csillagászat eredményeinek minél szélesebb körű népszerűsítésére. „Nagy öröm számunkra, hogy a Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 módot ad arra, hogy az IAU tagországok csillagászai megoszthassák a világgal legfrissebb csillagászati eredményeiket és izgalmas problémafelvetéseiket.” – foglalta össze a rendezvény lényegét Catherine Cesarsky, az IAU elnöke.

A 2009-es rendezvénysorozat a csillagászat tudományos, társadalmi és kulturális hozományainak világméretű ünnepe annak apropóján, hogy Galilei négyszáz éve fordította teleszkópját az égbolt felé. A programokról tájékoztató, csillagászati naptárt is tartalmazó magyarországi honlap címe: www.csillagaszat2009.elte.hu. A nemzetközi év honlapja: www.astronomy2009.org

Forrás: Magyar Kurír

 

Isten áldd meg a tisztes ipart
Tartalomjegyzékre

Az ipartestület 120. jubileumára

IparosokA temerini iparosság több mint két évszázados múltra tekint vissza. Kezdetei 
a 18. század végére és a 19. század elejére tehetők. Fejlődésében
meghatározó volt Temerin mezővárossá nyilvánítása 1799-ben. Első
érdekvédelmi szervezetük az 1815-ben alakult egyesült kovács, bognár, ács
céh volt. Majd néhány évre rá megalakult a szabók, szűcsök, takácsok
csizmadiák és más mesterségek céhe is. A céhek szabályzataikban és
a gyakorlatban is különös hangsúlyt helyeztek római katolikus vallásuk
gyakorlására. Ennek egyik külső jele volt a templomi céhzászló. Még
Mária Terézia által hozott céhszabályzat értelmében minden céh tartozott egy
zászlót csináltatni, amely alatt az úrnapi és annak nyolcadán tartott körmeneten
mindnyájan megjelentek, mesterek, legények és inasok. A céhek leltárában is az első helyen szerepelt a zászló, és
csak azután következett a pecsét, céhláda, céhkancsó stb. Minden bizonnyal a temerini céheknek is volt zászlajuk.

A céhek 1872-ben megszűntek, szerepüket átmenetileg az ipartársulatok, majd 1884-től törvényileg az ipartestületek
vették át. Temerinben 1888-ban alakult meg az Ipartestület. Az akkor megalakult Ipartestület első zászlajáról Katona
István temerini káplán leveléből szerzünk tudomást, amelyet a kalocsai egyházi hatósághoz intézett
1895 május 29-én. Ebben kéri a felettes hatóság engedélyét, hogy hatalmazza fel az Ipartestület zászlajának
ünnepélyes felszentelésére. Akkor pillanatnyilag nem volt Temerinnek plébánosa, mert a nagyérdemű Zittl Róbert
az év tavaszán Kalocsára került prépostplébánosnak, 18 évi itteni plébánoskodás után. Az érseki hatóság Zittl
plébánostól kért tájékoztatást, mi célra használtatik ez a zászló? Ő azt a felvilágosítást adta, hogy a zászló a régi
céhzászlókhoz hasonló szereppel bír a katolikusoból álló ipartestületnél s a processiókon, díszfelvonulásokon
használják s a templomban őrzik. Egyik felén Szűz. Mária, a másikon Szent. József képe van. A szalagok egyikén
„Isten áldja a tisztes ipart”, a másikon: D. a J. Kr.! /Dicsértessék, a Jézus Krisztus/. Ő maga szeretett volna eljönni a szentelésre, de kalocsai plébánosi teendői ebben megakadályozták. Az érseki hatóságok engedélyezték, hogy
Katona István káplán az említett zászlót a rituáléban előírt szertartás szerint megáldja. Véletlen lehetett, hogy
1895-ben, az első céh megalakulásának 80. évfordulója alkalmából került sor a zászlószentelésre?

Az Ipartestület megalakulásának 25. jubileuma alkalmából megrendezett ünnepségen 1913-ban, az iparosok mellett
részt vettek a község illusztris polgárai, élükön a kegyúri Fernbach család tagjaival,és új jubileumi zászlószalagot
avatott, áldott meg Mihálovits Endre plébános. A Bécsben hímzett díszes zászlószalagot Péter Ferencné Gillich 
Franciska adományozta az Ipartestületnek, amelyet az 1895-ös zászlóra tűztek.

ZászlóAz 50 éves jubileum alkalmából új zászlót kapott az Ipartestület. Az ünnepséget
1938. június 5-én tartották. Az ünnepség központjában a zászlószentelés állt,
amelyet Amann Antalné adományozott az Ipartestületnek. A zászló egyik felén a Szentcsalád látható az ősrégi jelmondattal: „Isten áldd meg a tisztes ipart”, a
másik felén Szent József,  az iparosok védőszentje és az 1888-1938 év. A
zászló nyolc sarkában az egyes szakmák selyemhímzésű szimbólumai láthatók. Kopping Gáspár plébános a beszenteléskor méltatta a kereszttel ékesített zászló jelentőségét, kérte, hogy őrizzék meg az utókor számára és mindenkor a
legnagyobb egyetértésben kövessék.

Sok viszontagságos évtizedet vészelt át ez a zászló. Akkor az iparosok, akik részt vettek a szentmisén, nem  gondolhatták, nem foghatták fel az „őrizzétek meg” szavak jelentőségét. Mert a jubileumi ünnepség után hét évre rá el kellett rejteni a zászlót, amely jelképe volt az iparosság ragaszkodásának egyházához, vallásához, erőt adva nekik, hogy kitartsanak mellette jóban, rosszban. Nem tudták hol lehet a zászló, de közeledve a centenáriumi jubileumra előkerült a rejtekhelyéről, először a múzeumba, majd néhány év múlva vissza a méltó kezekbe, azóta is hűen őrzik, és ünnepeken az oltár elé vonulnak vele. A temerini hívek köszönettel tartoznak iparosainknak, akik két kezük munkájával, gyakran erejükön felül készen álltak plébániatemplomunk karbantartásához, szebbé tételéhez a Lourdes-i Szűzanyának szentelt millenniumi templomunk felépítéséhez, keresztjeink, kálváriánk és más egyházi javaink  fenntartásához. Isten áldását kérjük munkájukra

Ökrész Károly


A Józan Ész halálára
Tartalomjegyzékre

Ma egy szeretett barátunk halálát siratjuk: a Józan Észét, aki sok éven át volt közöttünk. Senki sem tudja biztosan, hány éves volt, mivel születési adatai már régen elvesztek a bürokrácia útvesztőiben.
Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket adott nekünk, mint „dolgozni kell, hogy tető legyen a fejünk felett” és „mindennap kell olvasni egy keveset”; hogy tudjuk, miért lel aranyat, ki korán kel, és hogy felismerjük az olyan mondatok érvényességét, mint „az élet nem mindig igazságos" és "lehet, hogy én vagyok a hibás”.
Józan Ész egyszerű és hatásos parancsok („addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”) és megbízható szülői stratégiák („nem a gyerek, hanem a felnőtt dirigál”) szerint élt.
Egészsége akkor kezdett gyorsan romlani, amikor jó szándékú, de hatástalan szabályokat kezdtek alkalmazni: jelentések egy hatéves kisfiúról, akit szexuális zaklatással vádoltak, mert megpuszilta egy osztálytársát; kamaszokról, akiknek iskolát kellett változtatniuk, mert feljelentették drogot áruló társukat, vagy a fegyelmezetlen diákját megdorgáló tanítónő elbocsátása csak rontott az állapotán.
Józan Ész akkor kezdett háttérbe szorulni, amikor szülők csak azért támadtak a tanárokra, mert azok végezték el azt a munkát, amelyben a szülők csődöt mondtak: fegyelmezetlen gyermekeik fegyelmezését.
Még tovább hanyatlott, amikor az iskoláknak szülői engedélyt kellett beszerezniük ahhoz, hogy beadjanak egy aszpirint, bekenjenek egy gyereket naptejjel, ugyanakkor tilos volt tájékoztatniuk a szülőket, ha egy diáklány teherbe esett, pláne ha abortuszt akart csináltatni.
Józan Észnek elment a kedve az élettől, amikor a tízparancsolat nevetség tárgyává vált, némely "egyház" üzletté aljasult, és amikor a bűnözők kezdtek különb elbánásban részesülni, mint áldozataik.
Józan Ész számára kemény csapás volt arról értesülni, hogy az ember már nem védheti meg magát egy tolvajtól a saját házában, ellenben a tolvaj beperelheti őt, ha kezet emel rá, és hogy ha egy rendőr megöl egy bűnözőt, még akkor is, ha ez utóbbinál fegyver volt, azonnal eljárás indul ellene aránytalan védekezés miatt.
Józan Ész halálát megelőzte szüleié: az Igazságé és a Bizalomé, a feleségéé: a Bölcsességé, a lányaiké: a Felelősségé és a Törvényességé, a fiuké: az Ésszerűségé.
Túlélik szörnyű mostohatestvérei: Hívják ide az ügyvédemet, Nem én voltam, Ne szólj bele és A társadalom áldozata vagyok.
Nem voltak sokan a temetésén, mivel nagyon kevesen fogták fel, hogy elment.


A budiszavai templom 100 éves évfordulója
Tartalomjegyzékre

Október 12-én, vasárnap ünnepelte a Budiszava a Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett plébániatemplom fennállassanak 100-dik évfordulóját. Nagy szorgalommal és sok-sok munkával készültek a budiszavai hívek, ft. Erhard Róbert plébánosukkal erre a jeles napra. Miután a külső tatarozási munkálatokkal elkészültek, az ünnepet háromnapos lelki előkészület előzte meg. Csütörtök este a szentmisét ft. Bogdán József, törökkanizsai plébános celebrálta, majd költői estet szerveztek vele. Péntek este szentségimádást tartottak a hívek élő és elhunyt tagjaiért. A szentmisét ft. Verebélyi Árpád, gombosi plébános vezette. Szombat este a szentmisét pedig ft. Utcai Róbert, csantavéri plébános celebrálta. A három estet az ünnepi szónokok tették lelkileg gazdagabbá.

A záró ünnepi szentmisét vasárnap délután msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök celebrálta a jelenlevő tizenegy lelkipásztorral és mondott szentbeszédet. A gyönyörű napsugaras délután a helyi hívek mellett sok környékbeli hívő is elzarándokolt Budiszavára. A szentmisén az újvidéki Mária Neve templom ifjúsági énekkara is közreműködött. A misén megjelentek jeles társadalmi és politikai személyek is. A templomból kijövet a helyi hívek nagy szeretettel kínálgatták a megjelenteket, a meghívott vendégek pedig a katolikus körben ünnepi vacsorával fejezték be a jubileumi megemlékezést.

Veréb M. Gizella nővér


Cecília, az egyházi zene védőszentje
Tartalomjegyzékre

ÉnekkarSzent Cecília ünnepén a felnőttek Szent Cecília nevét viselő énekkara külön szentmisével ünnepelte meg védőszentjük napját. Az eddigi kialakult szép hagyományt Simovics Balázs, új kántorral az énekesek tovább folytatták. Szavalatukkal, felolvasásukkal és énekeikkel cselekvően kapcsolódtak be az ünnepi szentmisébe. Megemlékeztek a nemrégen elhunyt Rencsár Béla kántorról. Azt követően a kertészlakban vacsorával folytatták a kellemes együttlétet.

Cecilia ünnepére a Gaudeamus hittanos énekkart kísérő, „Dávid csillagai” zenekar, egy új hangszerrel gazdagodott: korszerű és gazdag, sokféle hangszínekkel és ritmusokkal ellátott villanyorgonával. A vasárnapi szentmise kezdetén az esperes atya felszentelte az új orgonát, amit azonnal meg is szólaltattak.

VMG


Teadélután a nyolcadikosokkal Tartalomjegyzékre

László atya, eltervezte, hogy hívjuk meg osztályonként a nyolcadikosokat teadélutánra a plébániára, azokat, akik bérmálásra készülnek. Első alkalom volt ez, vártuk milyen visszhangra talál a kezdeményezés.

Előtte, néhány szülővel találkoztam, akik nagyon jó ötletnek tartották az elgondolást, mondták is, hogy a gyerekek örömmel várják a találkozást. Szombaton jött a négy tagozat közül az első csoport. Meghitt találkozó volt, kellemesen elbeszélgettünk a gyerekekkel. Felszabadult légkörben kérdéseket tehettek fel, és mi is kérdezgettünk. Magukról, kedvenc szabadidő tevékenységéről folyt a beszélgetés. Mivel már hamarosan búcsút vesznek a gyermekkortól, a felelősségtudatra is felhívtuk a figyelmüket, buzdítottuk őket, hogy tevékenyen kapcsolódjanak be a plébánia életébe, tudatosítsák magukban, hogy az egyházközösséghez tartozok.

Szabadaktivitási tevékenységként választottak feladatokat, ki milyen munkával kíván hozzájárulni az egyházközség életéhez. Voltak, akik a templom külső, vagy belső takarítására, templomdíszítésre, plakátkészítésre, felolvasásra vállalkoztak, vagy a hittanos énekkarba kívántak részt venni, mások sajtóapostolok lesznek, vagy a betegek látogatásánál a Caritas munkájában segítenek.

V. M. Gizella nővér


Tóth Árpád szenttamási újmiséssel
Tartalomjegyzékre

Temerin hivő népének nagy ünnepe az Illés-nap! Fogadalmi nap! Sokan ilyenkor a külföldiek közül úgy tervezik szabadságukat, hogy hazalátogatnak. Vidékről, sőt sokszor még a tengeren túlról is érkeznek vendégek, mint ahogyan az idén is történt. Ilyenkor együtt ünnepel a rokonság.

A külső ünneplés is mind nagyobb méretet ölt. Négy napos rendezvénysorozat előzte meg a központi ünnepet. Ilyenkor, Illés-napján ünnepi menetben hozzák a templomba az új kenyeret megszentelni a 10 órai nagymisére. Az idén az esperes atya ünnepi szónoknak meghívta Tóth Árpád szenttamási újmisést, aki a szentmise végén újmisés áldást is osztott az összegyűlteknek.

VMG


Zarándoklat Bácsba, Szent Pál évében Tartalomjegyzékre

Szent PálA Szent Pál évre való tekintettel fontosnak tartottuk, hogy az egykori érseki központba, Bácsba zarándokoljunk és megnézzük mind a két templomot, továbbá a világörökség részét képező bácsi várat. Két csoportban szerveztük a kirándulást. Mindkét csoportot Szungyi László atya vezette. Az egyik csoportban a bérmálkozásra készülő 8. osztályosok, a hitoktatók és a családi hittancsoport vezetők utaztak. Utunk Futakon át vezetett, ahol Kopilović Antun atya nagy örömmel fogadott bennünket és készségesen tartott előadást a 100 éves futaki templom történetéről. A csodálatosan szép vitrázs ablakok, a szobrok, és az idei, jubileumi évre készült új oltár, a nagy templombelső, elképesztően szép látványt nyújtott mindannyiunknak.

Bácsban Stefković Josip atya, az édesanyja, és Paulina nővér nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Josip atya elmagyarázta a templom és a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek zárdájának történetét. Örömmel jegyezte meg, hogy Szent Pál évében eddig a temeriniek voltak az egyedüliek, akik oda zarándokoltak.

A plébánia bejáratánál káprázatosan szép, embermagasságú Szent Pál szobor volt valamennyiünkre nagy hatással. Lélegzetvisszafojtva néztük a szigorú tekintetű szobrot, akinek a jobb kezében a kard, a bal kezében a biblia volt. Megnézhettük a zárdakápolnát is.

Zarándoklatunkat folytatva a Ferences templomba mentünk, ahol Josip Spehar ferences atya nyújtott tájékoztatót. Megtudhattuk, hogy a vidékünkön, a legősibb, a ma is működő katolikus templom és a körülötte levő kolostor. Azt követően a várba látogattunk, ahol Ternovácz Bálint érettségiző gimnazista kalauzolt bennünket. Felszabadult futkározás, nézelődés, a ritka szép látványt nyújtó táj és a romok fényképezése nyújtott maradandó élményt.

A bérmálkozásra készülő nyolcadikosok bácsi zarándoklata után a hívek is kedvet kaptak, hogy ebben a jubileumi évben ellátogassanak a történelmileg jelentős helyre. Kellemes, napos vasárnap délutánon László atya vezetésével, egy autobusszal és néhány személyautóval a temeriniek Bácsba zarándokoltak, ahol meglátogatták és megtekintették a ferences templomot és kolostort, ahol ugyancsak Josip Spehar ferences atya fogadta a csoportot és beszélt a térségünkben ma is működő ősi római katolikus templomról, és kolostorról. Ezt követően megtekintettük az egykori vár romjait, és a Szent Pálról elnevezett plébániatemplomot. Stefković Josip ugyancsak bemutatta a templomot, majd a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek zárdáját.

Veréb M. Gizella nővér


In memoriam p. Tadej Stjepan Vojvodić Tartalomjegyzékre

Tadej Stjepan Vojnović (1939-2008)

p. TadejA muraközi Csáktornyán született 1939-ben. A halál a szlovéniai Izola kórházában érte november 8-án, életének 69-ik, szerzetességének 53-ik és papságának 44-ik évében.

Tádé atya a teológiai tanulmányai végeztével Zágrábban doktorált, s a Szent Cirillről és Metódról elnevezett horvát ferences rendtartomány tagjaként a tartomány különböző házaiban szolgált, egyetemi tanáriként és lelkészként. 1984-től haláláig Újvidéken működött különböző megbízatásoknak téve eleget. Előadott a Baptista Teológiai Iskolán, a Protestáns Teológiai Fakultáson, a szabadkai püspökség Teológiai-Katekétikai Intézetén és más feladatokat látott el.

Ez elhunyt széleskörű tevékenységet fejtett ki, mint a Szerbiai Mária Rádió első műsorigazgatója. Nagy teológiai tudásának köszönhetően sok médium szívesen látott vendége volt. Különösen kitűnt a Biblia és a biblia tudományok ismertetésének a területén, s több bibliai témája írásos művet hagyott maga után. A zágrábi Mirogoj temetőben a ferences rend kriptájában helyezték örök nyugalomra. Nyugodjék békében!


In memoriam Varga Somogyi Imre Tartalomjegyzékre

Varga Somogyi Imre (1925–2008)

Varga Somogyi ImreMegdöbbenéssel fogadtuk a szomorú hírt: Magyarországon elhunyt Varga Somogyi Imre, falunk szülötte. 1925. április 19-én született Temerinben, földműves család harmadik élő gyermekeként. Az elemi és a polgári iskolát Temerinben, a gimnázium ötödik hatodik osztályát Újvidéken végezte. Kalocsán érettségizett, ahol elvégezte a teológia négy évfolyamát. Miután 1951-ben bezárták a kalocsai egyházi iskolákat átkerült Szegedre. Ahol 1952-ben befejezte a teológia ötödik évét. A zavaros idők miatt az ötödik év elején 1951 október 21-én Szegeden Havas Endre püspök szentelte pappá. 1952-től káplán volt anyaországi Bácska különböző helyein. 1954-ben utolsó állomáshelyéről Kunbajáról, ahová 1964-ben került, a belügyi szolgálat 1967 március elején eltávolította. Börtönbe zárta és különböző megpróbáltatásoknak tette ki, majd arra kényszerült, hogy szabadulása után elhagyja a papi szolgálatot.Oltárterítő Elektrotechnikusi oklevelet szerzett és villamossági szakmában dolgozott. 2001 óta Sükösdön az idősek otthonában élt és diakónusi teendőket látott el. November 13-án hunyt el. Temetése Verőcén volt.

Búcsúkor még itthon járt szülőfalujában, és egy adventi oltárterítővel, amit maga vart ki, ajándékozta meg templomunkat. Nagyon boldog volt, hogy együtt misézhetett paptársaival. Boldogan vállalta, hogy a 2009. évi búcsú napján hálaadó szentmiséjét vezetheti és szentbeszédben szólhat hozzánk. Sajnos ez a vágya már nem teljesült.

Az irgalmas Úr Jézus adjon neki örök nyugodalmat.


Megemlékezés Tartalomjegyzékre

Bombos Mária Nicefóra nővér, született: 1921. január 8-án Bélapatakon (Valaskabela – ma Szlovákia). Temerinben működött 1948. július 16-a és 1948. december 30-a, valamint 1966 és 1969 között, mint hitoktató/szakácsnő. Elhunyt Topolyán.
Holló Mária Alkantára nővér, született 1928. május. 11-én Adán. Temerinben működött 1957 szeptembertől 1961 augusztus 19-éig mint kertész/mosónő.

Mindkét tisztelendő nővér jóságos működése ft. Vondra atya idejéből maradt meg emlékezetünkben és mindketten az idén ősszel hunytak el. A Megváltó Jézus adjon nekik örök nyugodalmat.


Előretekintés Tartalomjegyzékre

December 27-én, Szent János apostol ünnepe, amikor János-napi borszentelést tartunk a szentmise keretében. A Kertbarátkör tagjai új bort hoznak a szentmisére, melyet Szungyi László esperesplébános megszentel.
December 28-án, Szent család vasárnap, imádkozunk a keresztény családokért, hogy Isten akarata szerint vállalják és neveljék gyermekeiket. Minden szentmise keretében gyermekáldásban részesülhetnek a jelenlevő karon ülő gyermekek.
December 31-én, Szilveszter pápa napja, este 5 órakor hálaadásra hívunk minden katolikust. Az év utolsó napja ez, melyen hálát adunk a jó Istennek, az elmúlt évben kapott kegyelmekért, jótéteményeiért és egyben kérjük Isten áldását az előttünk álló új esztendőre.
2009. január 1., új év napja. Hagyományosan a béke világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk a békéért. Egyénileg és közösségben is erre a szándékra állandóan imádkozunk, de főként minden csütörtökön az esti szentmise keretében.
Január 6. kedd, Vízkereszt ünnepe, a szentmisék után vízszentelés. A szenteltvízből viszünk otthonainkba és közös családi ima keretében, megszenteljük lakásunkat. Újabb hagyomány szerint ezen a napon minden évben a 10 órai szentmisét az elhunyt egyházközségi képviselőkért ajánlunk fel.
Január 18-étől 25-éig ökumenikus világ imanyolcad keretében az egész világon a hívő emberek együtt imádkoznak a keresztények egységéért.
Február 2. a megszentelt élet világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk azokért, akik a lelki hívatást választották: szerzetesekért és a szerzetes nővérekért.
Február 11-én Lourdes-i Boldogasszony ünnepe. A betegek világnapja, a telepi millenniumi emléktemplom búcsúja. Délelőtt a 10 órai szentmise a Szent Rozália plébániatemplomban, melynek keretében az idősek és a betegek a szentkenet szentségében is részesülhetnek (akik még eddig nem vették fel a betegek szentségét). 17 órakor búcsúi szentmise a telepi emléktemplomban. Mivel vidékünkön ez az egyetlen Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére szentelt templom, vidékről is elzarándokolnak a buzgóbb és ájtatos hívek.
Február 25-én, Hamvazószerda, amikor kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Nagyböjtben minden pénteken este szentmise, a szentmisék előtt háromnegyed órával közös keresztúti ájtatosságot tartunk. A szentmise keretében nagyböjti szentbeszéd.
Március 7-én, szombaton kezdődik a jegyesképző azon fiatalok számára, akik házasságra késznek, akik egyházi, templomi esküvőt szeretnének kötni.
Március 19-én, Szent József ünnepe, a nagymise keretében az iparosok-vállalkozók ünnepelnek, és mindazok, akik Szent Józsefet védőszentjükként tisztelik.
Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, a Kertbarátkör tagjai, a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek Társulatának és a Világi Rend tagjainak is ünnepe, továbbá mindazoknak, akik a Gyümölcsoltó Boldogasszonyt védőszentjükként tisztelik, ünnep! Legyünk együtt az ünnepi szentmisén és vonuljunk be mi is rügyező ágakkal!
Április 5-én virágvasárnap. A katolikus fiatalok világnapja. Előtte este, fiataljaink imavirrasztással készülnek erre a napra.
Április 12-én, húsvét ünnepe.

****************************************************************************************************************************

A Temerini Harangszó legközelebb Szent Illés-napjára jelenik meg, de az érdekelteknek már most jelezzük:
Elsőáldozás Telepen: május 17-én, a reggel 7 órai szentmise keretében
Elsőáldozás a plébániatemplomban: május 24-én, a 10 órai nagymise keretében.


Közösségi élet Tartalomjegyzékre
Iparosok
A 120 éves iparos egyesület jubileumának ünneplői
BérmálkozókBibliák áldása
A jövőre bérmálkozók bemutatása a templombanLászló atya megáldja az otthonról hozott bibliákat
Temerini HarangszóKrisztus Király ünnepén
Az Illés-napi Harangszó szétosztásaKrisztus Király ünnepén
Cserkészek
A 15 éves temerini cserkészcsapat és vendégeik
TeadélutánKÖnyvbemutató
Nyolcadikosok teadélutánja a plébániánBemutattuk ft. Vondra Gyula életéről szóló könyvünket
MegemlékezésÉnekkar
Megemlékezés Vondra atya sírjánálA Cecília énekkar
Bérmálkozók
Bérmálkozásra készülő nyolcadikosaink egy csoportja a bácsi vár romjainál