Főoldalra
Logo
AD2006 - húsvét
A szám elektronikus kiadása

A halál nem az utolsó szó az emberi sors felett,
mert az ember határtalan életre rendeltetett,
mely beteljesedését Istenben éri el."
(II. János Pál)

1. A szeretet győzelme
(László atya)
2. Könyörgés
(Komlósi Jánosné)
3. Örök idők emlékezetére (Ö. K.)
4. A katolikus egyház 2006. évi kommunikációs programja
5. Krisztus feltámadt
(Zsúnyi Tibor, III. oszt. szeminarista)
6. Föltámadott az Úr Jézus (U. R:)
7. Népmisszió Temerin 2006.
(Lányi Béla SVD)
8. A pápa első enciklikája magyarul
(Új Ember nyomán)
9. A nemzeti imaév meghírdetése
10. Ima nemzetünk lelki megújulásáért
11. Engesztelő litánia magyarságunkért
12. A Szentlélek segítségül hívása nemzetünkért
13. Előretekintő
14. In memoriam (Veréb M. Gizella nővér)
15. Katolikus ifjúsági Valentin est (VMG)
16. Gyümölcsoltó Boldogasszony - Védőasszonyunk (VMG)
17. Háló találkozó (Veréb M. Gizella nővér)
18. A jó házasságra alapos felkészülés kell (Veréb M. Gizella nővér)
19. Családapák napja (VMG)
20. Közösségi élet

A szeretet győzelme Tartalomjegyzékre

Az egyház életét, a világban zajló történéseket, közösségi és egyéni életünk eseményeit, lelki életünk rezdüléseit szemlélve megállapíthatjuk, hogy egyik-másik húsvét megélése különbözik egymástól. Az idei bensőséges ünneplésünk két újabb fénysugarat kap: a boldog emlékű Nagy II. János Pál pápa halálának első évfordulója és XVI. Benedek pápa első enciklikája.

Egy hónappal ezelőtt a németországi Augsburgban egy világkongresszuson vehettem részt, melynek központi témája volt a katolikusok helyzete Ázsiában, de szükségszerűen szóba került a világegyház helyzete is. Ott hallottam szakavatott elemzőktől, hogy Németországban a katolikus egyházról alkotott kép a nyilvánosságban már nem az, ami még egy évnek ezelőtt volt. II. János Pál pápa súlyos betegsége, haláltusája, hazatérése, az új német pápa megválasztása és a tavaly nyári kölni világifjúsági találkozó akkora pozitív hatást gyakorolt a közvéleményre, hogy a hatalmas méreteket öltő elvilágiasodás és a fogyasztói társadalom minden negatívuma ellenére a keresztény értékek, a hívő emberek tanúságtevő élete közmegbecsülést nyert azoknál is, akik nemrégen még megmosolyogták mindazt, amit mi szentnek tartunk. Egy évvel ezelőtt aggodalommal figyeltük a tévé képernyője előtt a Szentatya élete utolsó szakaszának kínos szenvedéseit és haláltusáját. Joggal kérdeztük: miért vállalta szenvedésének közszemlére tételét a média által? Később rájöhettünk, hogy ezáltal szándékozott mindenki előtt tanúságot tenni arról, hogyan kell Krisztus követésében vállalni a betegséget, a fájdalmas szenvedést, eltűrni a gyötrelmeket, miként kell szembenézni a halállal. Ő aki megválasztása után a világba kiáltotta az Úr szavait: „Ne féljetek!” egész életével utolsó leheletéig ezt tanúsította. Miért ne félnénk, amikor rengeteg okunk van rá? A félelem valóban emberségünk velejárója, de Krisztus szavának hitele van. Ő, aki legyőzte a gonoszt, a halált, aki dicsőségesen feltámadt, követőinek bátorítóan elmondhatta. „Ne féljetek!...bízzatok mert legyőztem a világot!” (Jn 16,33 b) Ez a bátorítás a húsvéti hit ereje!

Az új pápa Az Isten szeretet kezdetű első enciklikája húsvéti olvasásban szintén különös fényt ad ünneplésünknek. Mert az isteni örömteli üzenet arról szól, hogy a jó és a rossz szembenállásában, ádáz harcában nem egyenlő ellenfelek ütköznek egymással. Lehet, hogy ideig-óráig a gonosz átmenetileg erősebbnek mutatkozik, de tudni kell, hogy a végső győzelem a Szereteté, aki maga az erős és hatalmas Isten!

László atya


Könyörgés
Tartalomjegyzékre
Komlósi Jánosné:

Könyörgés

Adj erőt, hogy tűrni tudjak,
Ha bántanak, ne zokogjak.
Add, hogy ne csak eltűrjenek,
Hibáimmal szeressenek.

Erősítsd erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem keresztem.
Légy árvaságom támasza,
Ki vagy a gyengék gyámola.

Őrizd meg gyengülő eszem,
Éltem nehogy teher legyen.
Adj azoknak szeretetet,
Kinek én adtam életet.

Legyen szívükben irgalom,
Öreget óvó oltalom
Őrizd meg őket Istenem,
Életük boldog szép legyen.

Vezess, erősíts, oltalmazz,
Végső órámban irgalmazz!
Amen

Örök idők emlékezetére
Tartalomjegyzékre
Örvendetes eseményre készülünk, plébániatemplomunk felépítésének 200. évfordulójára. 2006. szeptember 4-e, Szent Rozália napja, városunk összmagyarságának örömünnepe e nap. Kétszáz éven keresztül minden nap reggel, délben, este, misére, temetésre felcsendültek templomunk harangjai, rezgésbe hozták a levegőt és csengésükkel elvitték Isten nevét minden házba. Ha évekre, hónapokra, napokra elmaradt a harangszó, azt jelentette, hogy a népnek el kellet hagyni otthonát mint 1848-ban, vagy elvitték a háborúba nem csak az embereket hanem a harangokat is, mint az első világháborúban, vagy pap nélkül maradtak a hívek mint 1944 októberének vészterhes napjaiban.
Első templomunkat a török rombolta le, Temeri elnéptelenedett és csak több mint két évszázaddal a mohácsi vész után, az 1780-as évek elején, amikor megkezdődött Temerin újratelepítése, építette fel az akkor még maroknyi magyarság kis vert falú templomát ősei földjén. Számban és lélekben megerősödve 1804-ben kezdtek hozzá a mai plébániatemplom építéshez.
Jubileumi évünk jelentőségét emelni kívánja, az a szerzői közösség, amely vállalta a temerini plébánia történetének megírását a középkortól napjainkig. Az 1993-ban megjelent plébániatörténet átdolgozása és kibővítése már csak azért is szükséges, mert az utóbbi 25 évben a hívek emberfeletti erőfeszítésének köszönve felépült a Lourdes-i Szűz Mária tiszteletére a telepi templom. A plébániatemplom pedig az utóbbi években elvégzett munkálatok, valamint a befejezésre kerülő újrafestés eredményeként ünnepi köntösben várja a híveket. A lelki élet megújulása és elmélyítése terén rég nem látott eredményeket tud felmutatni egyházközösségünk.
Vallási életünk bemutatása a múltban és a jelenben, erőt kell, hogy adjon a ma kihívásainak, megpróbáltatásainak legyőzésére, és a jövő nemzedéknek az előtte álló feladatok megoldására. Önbecsülésünk záloga saját emberi értékeink megismerése.
A kéziraton ft. Szungyi László esperesplébános, Ökrész Károly, Góbor Béla és Veréb M. Gizella dolgoznak, a műszaki munkákat pedig Dévity István vállalta magára. Új munkatársakra is szükség lesz még. A munkákat minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. A készülő könyv árát a nyomdai költségek szabják meg, ami függ a kinyomtatott példányszámtól és a könyv terjedelmétől is. Mivel külső anyagi támogatásra nincs kilátás, a költségeket csak a könyv vételárából lehet fedezni.
Ezért kérjük a kedves híveket, akiknek szándékában áll megvenni a könyvet, jegyeztessék elő a templomban a sajtóasztalnál, vagy a plébániahivatalban Gizella tisztelendőnővérnél. A vidékről és külföldről érdeklődő temeriniek e-mailon: szungyi@eunet.yu jelentkezhetnek.
Ö. K.

A katolikus egyház 2006. évi kommunikációs programja
Tartalomjegyzékre
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hatodik éve lép a társadalom elé az egyház kommunikációs programjával. 2006-ban a Krisztust hirdetjük mindenkinek című programmal az egyház missziós küldetését állítják előtérbe. Az üzenet nemcsak plakátokon látható, hanem konferenciákat szerveznek, továbbá oktatási anyagok jelennek meg a témában iskolák, hittancsoportok és közösségek számára, hogy ráirányítsák a jóakaratú emberek figyelmét a misszió fontosságára, arra, hogy mindannyian missziós küldetést kaptunk.
A plakát, amelyet egy éven keresztül láthatunk a magvetőről szóló példabeszédre utal, amelyet Jézus maga magyarázott meg: a mag Isten igéje, amely nem mindenki lelkében nő ki. Az evangéliumokból tudjuk: jó földbe akkor hullik a mag, ha az ember meghallja, és meg is érti az igét. "Aztán gyümölcsöt hoz: egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat." (Mt 13,23.)

Krisztus feltámadt Tartalomjegyzékre
Jézus Krisztus feltámadása számunkra egy reményforrás, amely segít napjaink elviselésében. Dum spiro, spero! vagyis Amíg élek, remélek! –tartja a mondás. Természetes dolog, hogy feltevődik bennünk a kérdés: remélek-e én Isten jóságában és szeretetében? Tudok-e annyi erőt gyűjteni a mindennapi imámból, hogy erős hittel reméljek a jó győzelmében a gonosz fölött?
Ezekről a kérdésekről gondolkodjunk el egy pár perc erejéig. Jézus, mint egy kiapadhatatlan kútforrás árasztja magából az erőt ahhoz, hogy mi keresztények tudjunk erős hittel remélni az Atya jóságában és emberszeretetében. Krisztus szeretete akkora volt az emberek iránt, hogy meghalt értünk. De nem akármilyen halált vállalt. Olyan volt Jézus halála és kínszenvedése, mint amelyet az Atya el tudott fogadni elégtételül minden ember bűnéért. Milyen nyugodtan mondhatta volna Jézus: Minek szenvedjek, ha az emberek ezrei bűnben maradnak? Nem tette. Inkább elfogadta a keresztáldozatot, amely nehéz szenvedéssel járt. Tudta, hogy fel fog támadni és ez adott neki erős hitet ahhoz, hogy remélni tudjon az Atya ígéretében. Isten tőlünk nem kér kereszthalált, mert Jézus ezt már megtette az emberekért. Mégis gyakran mekkora ellenvetéssel fogadjuk, ha az életben valami nem megy tetszésünk szerint.
Jézus saját hóhéraiért imádkozott, mi pedig még annak sem tudunk megbocsátani, aki esetleg megszólt minket. Próbáljuk meg ezt a húsvétot harag nélkül megünnepelni a közösségben. Imádkozzunk sűrűn a Szent Szűzhöz, hogy legyen közbenjárónk Fiánál, és hogy erős hittel reméljünk a Szentháromság egy Istenben.
ZSÚNYI Tibor , III. oszt. szeminarista

Föltámadott az Úr Jézus
Tartalomjegyzékr

Föltámadott az Úr Jézus

Föltámadott az Úr Jézus, örvendjünk,

Húsvét lett a mi legnagyobb ünnepünk.

Krisztus legyőzte a bűnt és a halált,

s a mennyekben nekünk örök hont talált.

Ez az élet: bűn, kín, otthontalanság,

Ritka itten az állandó boldogság.

Születésünk napjától a halálig,

Sok gyötrelem, küzdés, szenvedés vár itt.

Mindennek értelmet csupán csak az ad,

Földi életünk az örökbe szalad.

Mindaz a jó, amit itten megteszünk,

a mennyben koronánk lesz, érdemünk.

(Zsoldos Imre)

Krisztus legyőzte a bűnt és a halált,
s a mennyekben nekünk örök hont talált.”

A költő ilyen egyszerű szavakkal fogalmazza meg húsvét üzenetét, Isten szeretetének ajándékát.

Jézus emberré lett, hogy – szinte kéz a kézben járva – rásegítsen bennünket az örök haza felé vezető utra és reményt ébresszen a keresztekkel teli és sokszor reményt vesztett világban. Tanításával és életpéldájával, szenvedésével és halálával az előttünk álló érdemszerző lehetőségekre irányította tekintetünket.

Mindannyiunknak szüksége van a jézusi bátorításra, hogy előre nézzünk és fáradhatatlanul keressük az üdvösségszerző alkalmakat. Hajlamosak vagyunk ugyanis belefeledkezni a jelen pillanat gondjaiba, problémáiba, és perspektívák, azaz remény nélkül tengetni az életünket. Önző módon megannyiszor beletemetkezünk a saját fájdalmunkba és, mint Mária Magdolna az üres sír mellett, reménytelenül állunk és sírva keressük az Urat. Az emmauszi tanítványok is a kiábrándultságuk áldozatai lettek, hisz a Megváltó eljövetelébe vetett reményüket veszítették el:
Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt...“ – mondták.

Jézus mindkét esetben melléjük szegődik és feltárja előttük a halálon aratott győzelmének örömét. Megvígasztalja Mária Magdolnát, reményt önt az emmauszi tanítványokba új távlatokat nyitva meg előttük.

Krisztus legyőzte a bűnt és a halált,
s a mennyekben nekünk örök hont talált.”
Jézus önfeláldozó szeretete bátorítson és erősítsen bennünket az örök haza felé vezető utunkon! A föltámadott Megváltó álljon mindig mellettünk, adjon nekünk erős hitet, rendíthetetlen reményt és tiszta szeretetet, hogy soha ne fáradjunk bele az Ő jóságát embertestvéreinken keresztül kamatoztatni!

Boldog húsvéti ünnepeket kívánok!
U. R
.


Népmisszió Temerin, 2006
Tartalomjegyzékr

Van Isten és szeret!
        (A temerini Szent Rozália plébániatemplom 200 éves jubileuma alkalmából népmissziót szervezünk folyó év augusztus 27-től 31-ig, a búcsú előtt, melyet a Verbita missziós atyák tartanak. A következő cikkel máris hozzánk szólnak.)

   Verbita szerzetesek vagyunk. Annak a világméretű szerzetesrendnek a tagjai, mely több mint hetven országban hirdeti Krisztust. Az egész úgy kezdődött, hogy egy német pap, Arnold Janssen hithirdetőket toborozott honfitársai körében, akiket legelőször Kínába küldött, majd más földrészek országaiba is. Missziós atyákat, missziós szerzetes testvéreket és missziós szerzetes nővéreket indított útnak a tengerentúlra. Egészen a múlt század hetvenes éveiig inkább csak az északi, fehér országokból mentek missziósok Délre. Azóta azonban az Észak vallásossága meggyengült, a Dél pedig egyre jobban elfogadta Krisztust. Most már onnan is jönnek missziósok hozzánk, Európába. Bár mi is még mindig tudunk küldeni hithirdetőket máshová, például tavaly a magyar származású Puskár Tamás verbita ment Brazíliába.

   „Európa missziós terület!” – sóhajtunk fel oly gyakran. A missziósok is elfogadják ezt, de nem siránkozással, hanem kihívásként. Missziós módszerekkel próbálnak közel kerülni az európai emberhez. A Krisztust még nem ismerő bennszülöttet is ott kell megközelíteni, ahol vannak – így a „missziós módszereket” Európában használó hithirdető is elmegy azokhoz, akikhez küldetése szól. Időt szán rájuk.

   Ilyen munkastílusban szeretnénk néhány napot eltölteni Temerinben is. Felkeresni a helyieket úgy létező közösségeikben, mint az utcán. Szeretnénk meghallgatni őket, beszélgetni velük. Azokkal is, akik Krisztust nem akarják (még!) követni. Akiknek a katolikusok ellenszenvesek. A jó emberi szó, az odafigyelés, a kölcsönös szeretet ad alapot a párbeszédnek, melyen át embertársainkhoz eljut Isten kegyelme. A Magyar Verbita Rendtartomány már sok sikeres missziós hétvégét hajtott végre. Legutóbb Győrszentivánban voltunk. Tizenhat missziós szerzetes (atya, testvér és nővér) igyekezett hirdetni a hitet. Ebből szeretnék rövid ízelítőt adni. Temerinben természetesen más lesz a program, de a bevált alapgondolatra támaszkodva.

   Március 23-án, csütörtökön érkeztek meg a hithirdetők Győrszentivánba: rektoruk, P. Rostás Sándor egykori indián missziós atya és prefektusuk, az Afrikát megjárt Burbela Gergely atya vezetésével. Már az első estén sok érdeklődőt vonzott az indonéz szerzetesek koncertje és diavetítése. Egy új világ tárulkozott fel! Másnap a község iskoláinak tanulóival foglalkoztak a szerzetesek. Unatkozó arcot alig lehetett látni…  Délután az Idősek Otthonát, Sándor atya szavaival a „régóta fiatalokat” látogatták meg, este pedig a plébánia különböző közösségeivel találkoztak. Szombaton az „utcai evangelizáció” következett. A község két forgalmas helyén állították fel asztalaikat a hithirdetők, tele érdekes egzotikus tárgyakkal illetve vallásos szórólapokkal. Fülöp Ferenc kürtművész illetve indonéz rendtagok játszottak hangszereiken, hogy azután a zenére odacsődülő néppel beszélgetésbe elegyedjenek. Tizenhat szerzetes állta az érdeklődők rendelkezésére. Bekopogtattak a falu házaiba is. Szombat délután a „Misszió” című film megtekintésével, majd pedig az indiai szerzetesek bemutatkozásával folytatódott a találkozás. Ősi nyelveken énekeltek és szép képekkel kalauzoltak el országukba. Amikor a vasárnapi szentmisékkel befejeződött a misszió, elmondhattuk: Győrszentiván szívesen vállalta az evangélium, a Jó Hír kihívását.

    Sándor atya szerint a misszió nemcsak „egzotikum”, hanem elsősorban küldetés – mely ugyanúgy szól távoli népekhez, mint szomszédainkhoz. „Ha ez a misszió a belső magot, hűséges híveinket meg tudja mozgatni, ha őket aktívabbá tudja tenni,” – magyarázza Dr. Nyiredy Maurus bencés atya, a házigazda, „akkor már elérte célját.” Fontos szerepet játszott a misszió előkészítésében P. Juhos Ferenc SVD helyi káplán is.        
Lányi Béla SVD

A pápa első enciklikája magyarul
Tartalomjegyzékre
Már magyarul is olvasható XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű, a keresztény szeretetről szóló első enciklikája. Az enciklika - amely két részből áll – egész mondanivalójának tartalmát, lényegét összefoglalja a Szentírásból vett bevezető idézet, amely Szent János első leveléből való. "Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad és Isten őbenne marad." Az első teológiai részben a pápa a szeretetet Isten ajándékának tekinti, a másodikban pedig a szeretet parancsának gyakorlati megvalósításával foglalkozik. Az egyház szeretetszolgálata, a szeretetről adott tanítása nem kötődik egyetlen politikai irányzathoz sem. Az evangéliumi tanítás teljes és egész, önmagában is megálló.
A szeretet szó manapság az elkoptatott szavak közé tartozik, amellyel gyakran történik visszaélés. Jelentése igen sokrétű, ám ebből a sokszínűségből kiemelkedik a szeretet őstípusaként a férfi és a nő közötti szeretet-szerelem, amelyet görögül az erósz szóval jelöltek. A Szentírásban és főként az Újszövetségben a fogalom elmélyül – az erósz szót felváltja az agapé fogalma, amely önfeláldozó szeretetet jelöl. A szeretetnek ez az abszolút újdonságot jelentő látásmódja sokszor rendkívül negatív megítélésben részesült, mintha az erósz a testiség visszautasításával lenne egyenlő. Az enciklika első részében arról olvashatunk, hogy az erósz, bár maga a Teremtő adta az embernek, fegyelmezésre, megtisztításra és érlelődésre szorul, hogy ne veszítse el eredeti méltóságát, és ne alacsonyodjék puszta szexualitássá, amely árucikkel teszi egyenlővé. A keresztény hit az embert mindig lélek és test egységének tekintette. Ha az emberi test és lélek harmóniában van egymással, akkor a szeretet-szerelemben az emberi személy kitárulkozik az önajándékozás szabadsága, önmaga megtalálása, sőt Isten felfedezése felé. Végeredményben az erósz és az agapé nem kell, hogy teljesen elváljanak egymástól, sőt amikor a kettő – ha különböző síkon is – helyes egyensúlyban van egymással, annál inkább megvalósul a szeretet igazi természete.
A XIX. századtól kezdve az egyház karitatív tevékenységével kapcsolatban ellenvetéseket fogalmaztak meg. A marxista nézet szerint az egyes karitatív cselekedetek elősegítik ugyanis az igazságtalan rendszer fennmaradását, mivel valamiképpen elviselhetővé teszik azt, és ezzel fékezik a lázadást, az igazságosabb világot eredményező forradalmat. A marxizmus ugyanis a világforradalomban látta a bajok orvoslását és a társadalmi problémák megoldását. Ebből a délibábból azonban fel kellett ébredniük. A pápai tanítóhivatal részletes társadalmi tanítást dolgozott ki, amely értékes útmutatásokat tartalmaz. De a helyes társadalmi és államrend megteremtése a politika feladata. A katolikus társadalmi tanítás nem akar az egyháznak olyan hatalmat tulajdonítani, amely az államra hárul, hanem egyszerűen arra törekszik, hogy formálja az emberek lelkiismeretét, hogy így a valódi igazságosság felismerhetővé és megvalósíthatóvá váljék. A társadalomban számos karitatív és emberbaráti céllal működő humanitárius társulat, szervezet jött létre, és a katolikus egyházban és más egyházi közösségekben kialakultak a karitatív tevékenység új formái. Kívánatos, hogy ezek között gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki.
XVI. Benedek pápa elődje útját folytatja II. János Pál két utolsó enciklikájára utalva. Ezekben a lengyel pápa Szent János stílusában és nyelvén szólalt meg, s Benedek pápa szintén Szent János szavaival indítja első enciklikáját.
A hívők és nem hívők körében világszerte nagy várakozással fogadott körlevél a Szent István Társulat kiadásában ötezer példányban jelent meg magyarul, amely mennyiség a megrendelések szerint már elfogyott. A nagy érdeklődésre való tekintettel gondoskodtak már a kötet gyors utánnyomásáról, amire eddig még nem volt példa.
A pápai enciklikákkal kapcsolatos magyar vonatkozású érdekesség, hogy 1956-ban XII. Piusz pápa három enciklikát is szentelt a magyar forradalom és szabadságharc ügyének. Ezekben a körlevelekben a világ figyelmébe és imáiba ajánlotta a szabadságáért küzdő magyar népet. Emellett hangot adott elkeseredésének az orosz bevonulás miatt, s elítélte a magyar nép elleni erőszakos fellépést is. A Szent István Társulat ezeket az enciklikákat is megjelenteti várhatóan az év folyamán.
Magyar nyelven együtt, ilyen formában még nem láttak napvilágot.
Új Ember nyomán

A nemzeti imaév meghírdetése
Tartalomjegyzékre
A 2006. esztendő különleges évfordulók ideje nemzetünk történelmében. Október 23-án, Kapisztrán Szent János ünnepén az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára emlékezünk. De emlékezünk a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára is, arra a győzelemre, amelyet II. Mohamed szultán támadó hadseregével szemben Hunyadi János és Kapisztrán Szent János buzdítására a hazája védelmében összefogó keresztény nép aratott. Sok más évforduló mellett főleg ez a két nagy esemény indította a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát arra, hogy a 2006. évre imaévet hirdesgen a nemzet lelki megújulásáért.
– Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket. Ránk telepszik az elmúlt évszázadok és évtizedek tragédiáinak és kudarcainak sorozata. Vérengzések és megaláztatások. Bizalmatlanság nemzetünkön belül, az összetartás drámai hiánya: olyan seb, amely Mohácsot hozott ránk, olyan seb, amely máig nem gyógyult be. Súlyosan nehezedik ránk a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése is. A térség országainál jóval korábban kezdődött nálunk a gyermekellenes magatartás. A hatalom bár jólétet nem tudott biztosítani, megengedte az abortuszt, amelyet keresztények is tömegesen elkövettek. Így mintegy hatmillió magyar nem születhetett meg. – olvasható a MKPK körlevelében
Sok hívő ember is kételkedik abban, hogyan lehet ma keresztényként élni. És kezdődtek vagy folytatódtak XX. századi történelmünk tragédiái után a nagy elhallgatások is. Egyre több volt az olyan dolog, amiről nem volt szabad hangosan beszélni. És gyűlt társadalmunkban a bizalmatlanság, a keserűség, a sérelmek emléke és a félelem. A hétköznapi élet látszólagos nyugalma mindezeknek az elhallgatásán épült. Ma is hordozzuk népünk életének lelki sebeit. Sokunk életét a szétszórtság, a reménytelenség, a pillanatnyi előnyöket kereső anyagiasság és karrierizmus, a jövőtlenség érzése és a depresszió jellemzi. Nehezen jutunk átfogó, derűs életszemléletre. Alig érezzük a jövő vonzását és ígéretét. Jézus azonban nem csüggedésre, hanem reménységre hívott meg minket. Isten színe előtt minden ember élete és az egyes nemzetek élete is igazi érték. A Teremtő terve szerint jöttek létre a nemzetek. Történelmi tapasztalataik, az élet nehézségeit megoldani képes sajátos zsenialitásuk, kultúrájuk egyéni és megismételhetetlen gazdagsága értéket jelent az egész emberiség számára, és kedves a teremtő Isten előtt.
Imádkozzunk hát ebben az évben egyénileg és közösségileg is a magyarság lelki megújulásáért. Kérjük a Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását családjainkért, hogy nagylelkű szeretettel fogadják a gyermekeket, és mindnyájan áldozatkész segítői legyünk azoknak, akik bármilyen körülmények között elfogadják a születendő emberi életet. A Boldogságos Szűz járjon közben értünk, hogy figyelmes szeretettel forduljunk az idősek és a betegek felé, hogy senkinek ne kelljen egy végigdolgozott élet után vagy betegsége terhét hordozva magányt és szükséget szenvednie.
Az ember ugyanis nem puszta termelő vagy fogyasztó, nem egyik tétele csupán a társadalom működésének, hanem egyetlen igazi célja. Ezért kell minden közös igyekezetnek és tervezésnek az ember igazi és teljes boldogulására irányulnia. Ennek a nagy ügynek az előmozdításában vegyük ki a részünket imádságunkkal, de egyéni és közösségi tevékenységünkkel is. Vegyünk részt személyesen vagy imádságban a 2006. év nagy lelki eseményein, Szent István király ünnepén a Szent Jobb körmeneten, a fatimai nemzeti zarándoklaton, és más közös zarándoklatainkon Magyarországon és a szomszédos országok kegyhelyein. Plébániáinkon ajánljuk fel a közös litániákat, rózsafüzér imádságokat és más könyörgéseket erre a szándékra. Havonta egyszer tartsunk minden plébánián engesztelő szentségimádást a családok megújulásáért és a születendő gyermekekért. Kérjük Isten irgalmát hazánkra és népünkre. Kérjük, hogy szabadítson meg minket azoktól az új veszedelmektől, amelyek a jelenben és a jövőben hitünket és életünket fenyegetik. Kérjük a Magyarok Nagyasszonya és a magyar szentek közbenjárását nemzetünk lelki megújulásáért, hogy a magyarság Európa népei számára a megbékélés, a bizakodás és a keresztény hitben elfogadott valódi emberi értékek közvetítője legyen, olvasható egyebek között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia levelében, amelyben a nemzet lelki megújulásáért 2006-ra imaévet hirdetett, és amelyhez plébániánk hívőközössége örömmel csatlakozott.


Ima nemzetünk lelki megújulásáért
Tartalomjegyzékre
Istenünk eléd borulunk könyörögve nemzetünk lelki megújulásáért. Tudjuk, hogy ez a mi tennivalónk, de arra is emlékszünk, amit Jézus mondott „Nálam nélkül semmit sem tehettek”. A Szentlélek fényét és Jézus Szívének szeretetét önts belénk, hogy valódi munkálkodást kezdjünk magunk és népünk lelki megújulásáért.
Az első magyar Szent Család, István, Gizella és Imre, valamint boldog Batthyányi Strattmann Lászó és Szent Erzsébet példája lebegjen szemünk előtt, hogy az ő pártfogásukkal és a te kegyelmeddel megújítsuk családjainkat. Válás helyett hűség, veszekedés helyett szeretet, abortusz helyett gyermekeknek életadása legyen jellemzője családjainknak. Vállalják a keresztséget és az azzal járó feladatok teljesítését. Isten ajándékaként kapott gyermekeik valóban Isten gyermekivé legyenek.
Szent Gellért és Szent Imre példája sarkaljon bennünket, hogy imáikra köztünk is felelős nevelés, igazi földi és örök életre felkészítő nevelők formálják a magyar gyermekeket, ifjakat. Tudásuk valódi, tisztaságuk hősies legyen, s így felkészültek és alkalmasak legyenek a magyar jövő terheinek vállalására.
Szent Margit imádságos vezeklő élete adjon indítást nekünk is, hogy csak az imádságos élet tehet boldoggá bennünket és csak ez mentheti meg hazánkat. Gyakran kell imára kulcsolni kezünket, sokszor kell a szentmiseáldozatban szívünkre ölelni az eukarisztia Krisztusát.
Szent László pártfogására szülessenek meg azok a magyar vezetők, akik maguk érdeke helyett mindig az ország érdekét tartják fontosnak s készek ezért önzetlenül küzdeni, népünkért minden áldozatot meghozni.
Szent Erzsébet a szegényekért mindent szétosztó, a betegekért saját munkáját is odaadó szeretete töltse be népünk minden tagját, hogy ne menjen el egyikünk sem közömbösen a szegények és nélkülözők mellett, hanem az irgalmas szamaritánus lelkületével gyakoroljuk a felebaráti szeretetet.
Boldog Apor Vilmos és az üdvözült magyar papok, szerzetesek pártfogásával szülessen meg fiataljainkban az apostoli munkáért lelkesedés, akár a papságot, akár a szerzetességet, akár a világi apostoli hivatást választva és azt Isten dicsőségére és  népünk szolgálatában gyakorolva.
Urunk, segíts bennünket, hogy felismerjük: csak becsületes, hazájukat, egymást és Istent szerető emberek menthetik meg országukat. Segíts, hogy ilyenné váljunk és másokat mi is szavunkkal és példánkkal segítsünk ilyenekké formálódni.
Ámen


Engesztelő litánia magyarságunkért Tartalomjegyzékre
Istenünk, hálát adunk neked, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.

Engesztelünk téged Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
Irgalmazz magyar népünknek, Urunk!
A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
Árulásainkért.
Türelmetlenségeinkért.
Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Felesleges harcainkért.
Az egyházzal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk Téged az igazságtalan uralkodók bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt magyart.
Az elhagyatott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Az elszakadt területek magyarságának elhanyagolásáért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványként imádásáért.
A magyarság és kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk megóvásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról, papjainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A katolikus sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében, engesztelve kérünk:
Irgalmazz magyar népünknek, Urunk!

A Szentlélek segítségül hívása nemzetünkért
Tartalomjegyzékre
Urunk, Mennyei Atyánk! Minden érték és minden nemes emberi szándék tőled származik, mellyel Szentlelked által igyekszel testvérré, a nemes lelkű gondolkodásban közösségbe vonni minket. Kérünk, gyarapítsd népünk körében az igazlelkűséget, a tiszta és építő kultúrát és a lelkes igényességet és érdeklődést mindezek iránt.
Áraszd ki nemzetünkre Istenünk a Pünkösdkor apostolaidra elküldött Vigasztaló Lelket, amely őket is reménnyel, lelkesedéssel és bölcsességgel halmozta el.
Küldd el magyar népünkre Szentlelkedet Urunk!
Add, hogy minden felszínes és romboló hatással szemben azt válasszuk, ami bölcsességet, lelki kifinomultságot nyújt és hozzád vezet.
Adj fiataljaidnak kedvet a tanuláshoz, a műveltséghez, a szellemileg igényes élethez.
Adj ellenállókészséget a szabadelvűséggel, erkölcsi szabadossággal, önkényes vallási fantáziálással szemben! Áldd meg művészeink, tudósaink munkáját, hogy a Te gondolataidat közvetítsék munkájukkal, és az embereket igyekezzenek összhangba hozni a teremtett világgal.
Add, hogy a művészet minden területén előtérbe kerüljön a keresztény-nemzeti eszmevilág, ezáltal pedig a valóságos esztétikai értékrend.
Ne engedd Urunk, hogy a közszellem megmérgezői, a konkolyt vető emberek, háttérbe szoríthassák a Te bölcsességedet és dicsőségedet tükröző, tőled tehetséget kapott egyéniségeket.
Ne engedd, Urunk, hogy a tudomány a pénzvilágot és a hatalmat szolgálja, inkább add, hogy megfelelő etikai iránnyal az emberiség és a nemzet fejlődését segítse elő.
Adj családjainknak természet szeretetet, hogy ezáltal teljesebben fogadhassanak be Téged, ajándékozó, teremtő Atyánk mindennapi életükbe.
Segítsd a szülőket, hogy tudatosan odafigyeljenek gyermekeiknek a Te örök törvényeid szerinti nevelésére.
Adj türelmet a szülőknek, hogy szeretettel tudjanak távol tartani gyermekeik életétől minden ostromló, káros hatást.
Adj bölcsességet, és minél nagyobb hozzáértést a nevelőknek, pedagógusoknak a tudás helyes szemléletben való átadásához.
Add, hogy gyermekeinkkel, ifjúságunkkal foglalkozó pedagógusaink valóban erkölcsi példaképeink lehessenek.
Adj fiataljainknak igaz, hűséges és jó barátságokat!
Adj fiataljainknak, olyan tiszta és a Te országoddal összeegyeztethető szerelmet, amely boldog családi életek bölcsője lehet.
Adj a házastársaknak következetességet mindabban, amit házassági esküjükben megfogadtak.
Add, hogy családjaink sejtekként egyházad megjelenítői és jelei lehessenek a közös imádság, erkölcsi rend és a szentségek közös és rendszeres vétele által.
Adj nemzetünknek szenteket, akiknek példája lelkesíti és helyes irányba tereli a közgondolkodást.
Adj nemzetünknek olyan vezéregyéniségeket, akikre felnézhetünk, mert a Te erődet és a Te gondolataidat tükrözik a közigazgatásban, történelem formálásában is!
Adj békés és fegyelmezett rendet a társadalomnak, amely alkalmat ad arra, hogy mindenki lelkiismerete szerint élhessen.
Istenünk, Atyánk, jó néhányszor érezzük úgy, hogy már csak a Te erőd segíthet nemzetünk fennmaradásához. Kérünk vezess minket benső megújuláshoz, hogy sorsunk a helyes és neked tetsző eszmék felszításával alakuljon tovább a megerősödés felé.
Ámen

Előretekintő Tartalomjegyzékre
* Egyházközségünkben bérmálásra készülünk, a szentség kiszolgáltatása április 23-án, vasárnap a 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében. A bérmálást háromnapi lelki előkészület előzi meg. Kérjük a bérmálásra készülőket és hozzátartozóikat, hogy ezeken a napokon legyenek jelen, és teljes komolysággal készüljönek a bérmálás szentségének felvételére.
Április 19-én, szerdán este 6 órától még gyónási alkalom, 7 órától szentmise, felsorakozás és közös próba a bérmálkozókkal.
Április 20-án, csütörtökön este 6 órától gyónási alkalom, 7 órától szentmise, azt követően közös próba a bérmálkozókkal és bérmaszüleikkel.
Április 21-én, péntek este 6 órától gyónási alkalom, 7 órától szentmise azt követően a bérmacédulák kiosztása.
Szombatra már semmi intéznivalót ne hagyjunk!
A bérmálás napján, tehát vasárnap, 10.20 órakor már minden bérmálkozó, bérmaszülőjével foglalja el helyét a templomban, hogy fegyelmezetten és méltó tisztelettel fogadhassuk a püspök atyát.
* Május 7. anyák napja, megemlékezünk az anyai szeretetről, meghívjuk a szentmisére őket, hálás szívvel és nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat.
* Május 7. Boldog Gizella emléknapja, a Boldog Gizella kézimunka szakkörnek is nagy nap, hiszen védőszentjüket ünneplik. A nagymisére saját lobogójukkal vonulnak be és ünneplik meg védőszentjüket.
* Elsőáldozás május 14-én, a plébánia templomban a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében.
* Elsőáldozás május 21-én, a telepi emléktemplomban reggel a 7 órakor kezdődő szentmise keretében.
* Május 26-a telepi emléktemplom alapkőszentelésének és a szabadtéri Lourdes-i barlang szentelésnek évfordulója. A vidéki zarándokok és helyi Mária tisztelők közös májusi áhítattal emlékeznek meg az évfordulóról.
* Május 27-én, szombat délután a társkeresők találkozóját szervezzük a telepi Lourdes-i Boldogasszony emléktemplomban.
* Június 4-én Pünkösdvasárnap. Ezen a napon az I. Helyi Közösség kézimunkázói ünnepelnek. A nagymisére a lobogójukkal vonulnak be és vesznek részt a szentmisén.
* Június 11-én Szentháromság vasárnapján elsőgyónási hálaadó ünnepség, reggel 7 órakor a telepi emléktemplomban, fél 9-kor a Szent Rozália plébánia templomban.
* Június 23-án Jézus Szíve ünnepe, az ezt követő vasárnapokon a jubiláló házaspárok részesülnek áldásban.
* Június 25-én a 10 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat hívjuk az ünnepi nagymisére, a szentmise után áldásban részesülnek.
* Július 2-án a 25 éves házassági jubileumukat ünneplő házaspárokat hívjuk és várjuk a szentmisére, mise után áldásban részesülnek
* Július 9-én, az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat várjuk.
* Július 19-én, szerda este 7 órakor közös keresztúti ájtatosság a Kálvárián.
* Július 20. Szent Illés próféta emléknapja, Temerin hívő népének fogadalmi ünnepe. Reggel 8 órakor szentmise a telepi emléktemplomban, 10 órakor pedig ünnepi nagymise a Szent Rozália plébánia templomban.

In memoriam
Tartalomjegyzékre

Özv. Faragóné Faragó Katalin
1916 - 2006
A temerini Szent Rozália egyházközségben működő Miasszonyunk Világi Rendjének tagjaitól búcsúztattuk el az elmúlt héten. Imádságos buzgó, hitét élő, keresztény édesanya volt. Hat gyermeket vállaltak férjével, fáradságos munkával nevelték őket, keresztény hitre, erkölcsös életre tanították őket, hogy az életben megállják helyüket, becsületes emberek legyenek. Tagja volt a Rózsafüzér Társulatnak, különösképpen tisztelte a Boldogságos Szűz Máriát így lett a Miasszonyunk Világi rendjének is tagja. Szerette egyházát, az otthoni munka a család mellett jutott ideje a közösségnek is. A plébániai konyhán sokat szorgoskodott, főként az új plébánia építésénél, ki tudja hány korosztály elsőáldozóit szolgált ki, tea, kávé és kifli készítésével. Részt vállalt, oltárterítők, ministránsruhák, kehelykendők és más egyházi kellékek varrásánál, szorgos és ügyes kezei alól több kézimunka is kikerült. Míg bírta munkájával is támogatta egyházát, ereje fogytán, mint imádságos hátvéd mindig készségesen ott volt. Földi életéből való távozása nemcsak családjának és a nagyszámú rokonságnak fájó, hanem a Miasszonyunk Világi Rendjének tagjainak is, és valamennyiünknek, akik őt ismertük és szerettük. A feltámadás és az örök életbe való hittel és reménnyel búcsúzunk tőle. Kapja meg földi élete után a neki járó jutalmat. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat.
Veréb M. Gizella nővér


Katolikus ifjúsági Valentin est
Tartalomjegyzékre
Temerinben az Esperes atya, az ifjúsági hittancsoportokon eddig is minden évben megemlékezett Szent Bálint napról, még amikor erre mifelénk nem is nagyon emlegették ezt a napot. Az idén azt az ötletet adta a fiataloknak, hogy szélesebb körben szervezzék és ünnepeljék meg a napot. Meghirdette, hogy katolikus ifjúsági Valentin estet tartunk az ifjúsági otthonban. Az elnevezésben benne volt, hogy kiknek tervezik. A fiatalok lelkesen készültek erre az estére, egyikük egy jelenetet is írt saját elképzelése szerint Valentin életéből, és ezt előadták. Megzenésített szerelmes verseket mondtak el. A szerelemről és szeretetről idézeteket gyűjtöttek össze, azokat is felolvasták. A kedves kis műsor után László atya beszélt nekik Szent Bálintról, a szerelmesek védőszentjéről és a szép tiszta szerelemről. Az est folytatásában sütemény, üdítő és tea mellett eltársalogtak. Aki ott voltak, kellemes estét töltöttek el ápolva a baráti kapcsolatokat.
MVG

Gyümölcsoltó Boldogasszony - Védőasszonyunk
Tartalomjegyzékre
Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Temerinben, hagyományosan sok Mária tisztelőt gyűjt egybe ünnepi szentmisére. A Kertbarátkör tagjai, a boldog Gizella kézimunka szakkör tagjai és a Miasszonyunk Világi Rendjének tagjai Gyümölcsoltó Boldogasszonyt Védőasszonyukként tisztelik, és különös pártfogását kérik. Számukra ez a nap évről-évre szépen megszervezett ünnep. Az ünnepi nagymisére a Kertbarátkör és a kézimunkázók is saját lobogójukkal, valamennyiük kezében rügyező, virágzó faágakkal, vonulnak a szentmisére. Felajánláskor körmenetben, jelképesen az oltárhoz vitték a rügyező ágakat, hálaadásuk jeleként. Megköszönték Égi Édesanyánk pártfogását, oltalmát.
VMG

Háló találkozó Tartalomjegyzékre
Februárban ifjúsági Háló találkozó volt Temerinben egész napos lelki programmal. Reggel már 7 órától várták a helybeli fiatalok a vidékről érkező vendégeket a telepi emléktemplomnál a közösségi
házban. A köszöntők után bemutatták a Hálót a jelenlevőknek, majd Palatinus István horgosi plébános tartott előadást: Jézus a közösségteremtő címmel. A kiscsoportos beszélgetések után, ebéd várta a résztvevőket. A délutáni előadó Szakály József, adorjáni lelkipásztor volt. Az előadás témája: A keresztény közösségek szerepe a jellemiség kialakulásában. A kiscsoportos munka, társalgás után közös szentmise, majd vacsora volt. A szabadkai Ébredés együttes előadásában keresztény rock koncerttel zárult a tartalmas nap.
Veréb M. Gizella nővér


A jó házasságra alapos felkészülés kell
Tartalomjegyzékr
Az elmúlt évek hagyományához híven március első szombatján az idén is megkezdtük a házasulandó fiatalok számára a jegyesképzőt. Főként azok a házasulandó fiatalok számára, akik még az idei év folyamán szeretnének egyházi esküvőt kötni. A házasságra való felkészítéssel az egyház segíteni akarja a fiatalokat, hogy méltóképpen és alaposan készüljenek életüknek erre a nagy eseményére, ami életre szóló. A találkozókon elsősorban a lelkipásztor beszélt arról, hogy miben áll a keresztény házasság, a jó és a boldog házasélet elsajátításáról és felhívta a fiatalok figyelmét, hogy fontolják meg a szentség lényegét, mert akik erre az útra lépnek, életreszóló elkötelezettséget vállalnak. Az előadások kapcsán a természetes családtervezésről egy doktornő beszélt.
Példás, jó keresztény, többgyermekes házaspárok tanúságot tettek arról, hogy mit jelent Isten a házasságukban. Mi a fontos az életükben? Beszéltek imádságos életükről, a szentségek vételéről, ünnepnapjaikról, de a megélt hétköznapokról is.
A gyermekek nevelésénél mindkét szülő szerepéről, és a napi feladatok, házimunka beosztása, megbeszélése is szóba került. Elmondták, hogyan sikerült a felmerülő nehézségeket leküzdeni, az egymás iránti tiszteletről, tekintélyről, a szülő – gyermek kapcsolatról. Fontosnak tartják egymás hibáinak elviselését, az áldozatos szeretet gyakorlását, és mindazt, ami a boldog házaséletre segíti a fiatalokat.
Veréb M. Gizella nővér


Családapák napja
Tartalomjegyzékr
Egyházközségünkben immár hagyományossá vált, hogy március 19-én, Szent József ünnepén több figyelmet szentelünk azoknak a férfiaknak, akik vállalták az apaság hívatását. Az idén is, az ünnepre egyes házaknál, de a templomban is a Szent József kör tagjai kilenceddel készültek. A szentmisére ünnepi körmenettel vonultak be a töb mint száz éves iparos lobogó alatt a családapák, iparosok, a vállalkozók, akik újabban csatlakoztak az iparosokhoz, a szent József tisztelők. Az ifjúsági kórus tagjai énekekkel és verssel köszöntötték az ünneplőket. A Szent Cecília kórussal pedig valamennyien együtt énekeltük: ó Szent József, légy velünk, kit buzgó szívvel tisztelünk.
Szungyi László atya szentbeszédében kitért arra is, hogy ma a nagyböjti vasárnap miseszövegeit vesszük, ami előírás. Azonban nem feledkezünk meg Szent József napján a kétkezű munkásokról, a szorgoskezű férfiakról, a vállalkozókról, a tisztes, becsületes munkás családapákról sem. Szeressük a templomunkat, mely egybegyűjt bennünket, Isten népének közösségében, mindannyiunkat, akik keresztségünk óta a Szentlélek temploma vagyunk. Férfiainkért imádkozzunk, hogy méltón töltsék be hívatásukat a családban. A gyermekek figyelmét felhívta, hogy ma hálacsókkal fejezzék ki tiszteletüket édesapjuk iránt.
Az ünnepi szentmise után az utóbbi években kialakult hagyomány szerint a férfiak egy szeretet-találkozóra gyűltek össze a hittanteremben. Egy-egy pohár pálinka mellett elbeszélgettek, tervezgettek, mit hogy tegyenek egyházközségünk életében.
MMG

Közösségi élet
Tartalomjegyzékre
Emléktemplomunk Lourdes-i barlangja
az alapkószentelés évfordulóján
A 2006. évi Lourdes-i búcsún gyertyás
körmenetre indulnak hívek
Az ifjúsági szentmise résztvevői A betlehemi láng fogadása és szétosztása
az emléktemplomban